ਘਰ ਕੀ ਗਹਲ ਚੰਗੀ

ñ

pwxI kWsI dy CMny ivc pw,

ilAw mYnUM iplWdI,

myrI Gr dI cMgI ghl!

ies pwxI dw kuJ rMg A`j hor,

cmk AxoKI, ies CMny ivcoN KuSbU peI AwauNdI[

auh c`l, jw, dUr ho ieh pwxI GVw Br AWxdI,

cWdI cSimAW, n`cidAW dw ieh pwxI,

auh cweIN cweIN, Br Br AwxdI,

lwl lwl, im`tI dw GVw fboNdI,

qy soimAW ivc fbo r`KdI,

byhoS ijhw GVw huMdw jWdw,

hW cu`p cu`p, nko n`k BirAw, fu`ibAw GVw, msq, AOlIAw ijhw,

ghl myrI cu`k auhnUM Gr lY AwauNdI,

qy rwh swrw gwauNdI jpu swihb qy Gr myry AwauNdIN,

ijvyN iek dyvIAW dw JuMf gWdw AWdw,

F`kIAW qy it`ibAW ‘qy cVH,

TMfy cSimAW dy pwxIAW dy suAwd ivc,

ghl myrI AwauNdI[

ò

svyr vyly, pMCIAW dy kIrqn dI DunI sux,

suhxI, jvwn, mihMdI nwl h`Q pYr rMgI,

dMd KMf dy cUVy vwlI ipAwrI jwgdI,

swlU sUhy vwlI du`D cox jWvdI,

Dwr nIlI gaU k`FdI[

Awtw jd CwxdI,

qy aucwrdI lYA nwl suKmnI swihb swrI,

auhdI CwxnI ivcoN,

vWg ikrnW dI mINh dy DwrW ijhIAW pYNdIAW

Awtw inkl inkl FihMdw,

myrw idl peI TwrdI,

iek cwnx ijhw Gr ivc[

iek qW Bor auh pUrb vwlI zoro zor, Soro Sor AwauNdI,

pr iek ieh dyvI AwauNdI svyr swr,

Awty dI tokrI cUVy vwlI dy iek h`Q au`qy DrI,

m`Kx dI it`kI kwly ktory ivc iek dUjy h`Q ‘qy,

du`D dw ktorw iek hor h`Q ‘qy,

Cwh dI cwtI isr ‘qy r`KI,

ieauN keI h`QW vwlI keI bwhW vwlI dyvI AxpCwqI

hr roz nvIN ijhI AwauNdI,

myry ivhVy ivc ieauN vVdI ieh ghl myrI,

dyvI iksy ArS dI, mYN ghl ghl AwKW,

ieh qW iek pRBwq swrI dI swrI myry C`q hyT Pu`tdI!

A`g cu`lyH myry ivc,

pUrb dI lwlI QIN v`D lwl peI mGdI[

ó

ies dw pwxI pIxw, iesdw rotI Kwxw,

Bog QIN, Xog QIN v`D,

v`D Kwx pIx QIN,

BwrI koeI piv`qr, dYvI ieh cIz hY,

s`c sihbW AwiKAw-

AMn dw suAwd vI iek nwm dw suAwd hY!

ieh gurW dy gIqW dy tukVy,

mMg mMg Koh Koh, lV lV,

pRIq-rs ivc fbo Kwvxy!

ô

myry Gr ivc pYNdw,

hux ggnW dw Jwvlw,

ieh kyhI cMgI r`b-id`qI ghl hY!

sUrj dI it`kI au`qy pkwvy ieh rotIAW,

du`D covy aus aupr dI nIlI nIlI gW dw,

aus gaU dy gly ivc l`K l`K t`lIAW,

myrI ghl kI peI krdI ieh,

myry in`ky ijhy C`q hyT,

dyvI dyviqAW dw iek`T hY!


-pRo. pUrn isMG

Comments

Popular posts from this blog

ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਬਰਬਰਤਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

ਮਾਂ! ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ?